Searchs is de handelsnaam van ItsYourJob Recruitment B.V., gevestigd in Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20097137. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Searchs. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van Searchs van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kvk Breda. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. In de algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraars van Searchs wordt uitgekeerd.

Searchs besteedt alle mogelijke zorg aan de inhoud van deze site en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Toch kan het zijn dat de informatie op de site niet geheel accuraat is. Searchs houdt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het is niet toegestaan om op deze site verstrekte informatie, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Searchs anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. 

Searchs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, die voortvloeit of verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.